محصولات

مواد شیمیایی سیاه کاری

آهن و فولاد
نیکل
برنج و مس
قهوه ای برنزی
سرب ( زاماک)
نمک سیاهکاری گرم
قلع(پیوتر)
زاجکاری گرم آهن

نمکهای عملیات حرارتی

مواد شیمیایی صنایع خاص

8